09032018-AOT

News

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผ่านการรับรองระบบการจัดการ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OHSAS 18001:2007

Mar. 9 2018

คุณอุดมเดช คงทวีเลิศ CFO บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 แก่ คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คุณศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงในกิจกรรมการทำงาน รวมถึงจัดการแผนงานต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับของสาก] เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป