free seminar banner

News

BVC จัดฟรีสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐาน FSC

หัวข้อ How to get FSCTM COC Certification & How to use the FSCTM Trademark

Aug. 14 2020

อาจารย์แสนชัย ชัฎอนันต์ Lead Auditor/ Forestry Product Manager บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ How to get FSCTM COC Certification & How to use the FSCTM Trademark เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน FSCTM ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับมาตรฐานฯ กระบวนการได้มาซึ่งมาตรฐานฯ และวิธีการใช้เครื่องหมายรับรอง เป็นต้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากคับคั่ง โดยสัมมนาฯครั้งนี้ จัดขึ้น ณ พาร์ควิลเลจ พระราม 2 กรุงเทพฯ

free senimar FSC 1free senimar FSC 2free senimar FSC 3