23022018

News

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC)

จาก บูโร เวอริทัส

Feb. 23 2018

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวแก่คุณ รชาดา ศิริวัฒนอักษร ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด

โดยการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) เป็นข้อกำหนดให้เกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้และสวนป่า กระบวนการผลิตและซื้อขาย ให้เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลักสากล โดยมิใช่เป็นการบังคับโดยกฎหมาย นอกไปจากนี้การรับรองทางป่าไม้ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมมือและดำเนินการตามหลักการการปลูกป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญต่อสังคม และเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก 

กว่า 30 ปี ที่ทางบริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ทางบริษัทฯ ได้สั่งสมมา ทำให้ทางเรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านธุรการการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ประกอบกับความพยายาม ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการพิมพ์ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในขั้นตอนของการเตรียมงานพิมพ์และขั้นตอนของการพิมพ์นั้น เหล่านี้ก็เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า